— КАК РАБОТИМ —

КРЕО ПРОЦЕСЪТ НА РАБОТА

Стъпка 1: Среща и изготвяне на задание за проектиране

Процесът по създаването на проект стартира с първата среща между Нас и нашите Клиенти.
Целта ние е да опознаем вас, да разберем заповече за вашите идеи и цели, които после ще обобщим в така нареченото - Задание за проектиране.
Ние ще ви задаваме въпроси и ще отговаряме на ваши, докато максимално изчистим всички основни точки по Заданието.
След тази среща ще ви изпратим изключително подробна оферта със срокове, цени, спсисък с необходими документи и набор от всички изискуеми по наредба проектни части за разрешение за строеж.

Стъпка 2: Идейна фаза с варианти

Казали сте, Да на офертата ни! Благодарим ви за доверието! Продължаваме със следващата стъпка, в която изготвяме за вас предпроектни проучвания, анализи и идейни разработки в зависимост от спецификите на проекта, така че да обхванем всички точки от вашето задание, да надградим и да се съобразим с действащата нормативна уредба.

Стъпка 3: Презентация на нашите идейни разработки

Готови сме да ви представим нашите идейни и концептуални проекти в презентация.
В зависимост от спецификата на обекта е възможно да разработим няколко варианта.
Обсъждаме заедно с вас нашите предложения и вземаме решение дали ще коригираме идейните разработки или ще продължим със следващата стъпка.

Стъпка 4: Казахте, Да! Чудесно! Продължаваме с Техническата фаза на проекта.

След като сте казали „Да“ на Идейния проект, продължаваме с изготвянето на Технически или Работен инвестиционен проект, който ще послужи за вземането на Разрешение за строеж.
Ние изпращаме архитектурни чертежи до нашите колеги инженери, след което те връщат към нас техните идейни разработки. Комуникацията между нас и Клиентите ни продължава, тъй като през тази фаза е необходимо да се вземат различни решения.
Ние ви представяме всяка инженерна разработка и обсъждаме в детайли.
След като сме изчистили всички въпроси между Архитекти, Инженери и Клиенти, преминаваме към финализиране на проекта.
След като проектът е готов и подписан от Инвеститора или упълномощено от него лице, се пристъпва към входирането му в съответната община за разрешение за строеж.
В зависимост от спецификата на обекта, входирането на проекта може да стане по няколко начина. Необходимо е и неговото съгласуване с експлоатационните дружества.

Стъпка 5: Честито, Получихте Разрешение за строеж!

Дойде и очаквания момент, в който съгласно Българското законодателство ще имате право да пристъпите към изпълнение на съвместният ни проект, тъй като сте горд собственик на Разрешение за строеж.

Стъпка 6: Авторски надзор - Ние сме до вас и по време на строежа!

Първа копка! Там сме всички! Можете да разчитате на нас и по време на строителството.
Нашите Архитекти и Инженери ще ви консултират при необхоидмост и ще осъществяват посещения на място на обекта, за да следят за коректното изпълнение на нашите проекти.
В CREō студио държим на качественото отношение!